Ruairidh MacLean

The Five Leaves of the Shamrock

Gaelic events will be simultaneously translated
for non Gaelic speakers

Ruairidh MacLean image

£8

11am-12pm, Friday 14th September 2018

Nairn Community & Arts Centre, King Street, Nairn

** ALTHOUGH THE ONLINE SYSTEM IS CLOSED FOR THIS EVENT, TICKETS ARE STILL AVAILABLE - Please contact Nairn Community & Arts Centre - (01667 453476) to purchase your ticket.**Ruairidh MacIlleathain: Còig Duilleagan na Seamraig

Bidh Ruairidh MacIlleathain, ùghdar An Creanaiche, ann an còmhradh mu dheidhinn nobhail ùr, Còig Duilleagan na Seamraig.
’S e nobhail phoilitigeach a th’ ann, de ghnè nach eil cumanta ann litreachas na Gàidhlig. Tha an stòiridh, a tha a’ gluasad eadar a’ Ghàidhealtachd, Èirinn, Lunnainn agus Paris, a’ gabhail a-steach thachartasan mòra o chionn ceud bliadhna.


Join Ruairidh MacLean, author of An Creanaiche, in conversation about his new novel, Còig Duilleagan na Seamraig (The Five Leaves of the Shamrock).
A political novel of a type which is rare in Scottish Gaelic, the narrative moves between the Highlands, Ireland, London and Paris, recalling major political and social upheavals in the British Isles a century ago.

Sponsored by the Gaelic Books Council.