Cèilidh with Catriona Lexy Campbell

Gaelic events will be simultaneously translated
for non Gaelic speakers.

Cèilidh with Catriona Lexy Campbell image

£8, Under 18s £3

6pm-7pm, Friday 14th September 2018

Nairn Community & Arts Centre, King Street, Narin

Sealladh air Cèilidh còmhla ri Catrìona Lexy Chaimbeul

Air chuairt air feadh Alba sa Mhàirt 2018, thug Cèilidh iomradh air sgeulachdan traidiseanta, ceòl agus òrain ach ann an dreach tèatar cho-aimsireil, agus fhuair e lèirmheasan anabarrach math. Thigibh còmhla ri cosgrìobhaiche an dealbh-chluiche ionmholta seo, Catriona Lexy Chaimbeul, airson sealladh sònraichte fhaighinn air mar a chaidh an dealbh-chluich a leasachadh, a chur air dòigh agus mar a ghabh an luchd-èisteachd ris.

Cèilidh, a contemporary theatrical take on traditional storytelling, music and song, toured Scotland in March 2018 and received rave reviews. Join the co-writer of the play, Catriona Lexy Campbell, as she discusses
the development, performance and reception of one of the most engaging Gaelic theatre productions in recent years.

Sponsored by the Gaelic Books Council.